ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.snapszital.hu
hatályos ettől a naptól: 2020-06-16

Tartalomjegyzék

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: az Eladó, Vállalkozás adatai

Név: Snapsz Store Ital-kiskereskedelmi Korkátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Snapsz Store Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Csokonai utca 94.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Csokonai utca 94.
Üzlet, átvételi pont email címe: info [kukac] snapszital [pont] hu
Üzlet, átvételi pont címe: 5000 Szolnok, Szapáry út 23. - Snapsz ItalStore
Nyilvántartásba vevő hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 16-09-017130
Adószám: 25839690-2-16
Bejelentésköteles tevékenységek engedélyei:
FELÍR: AA6177562
Képviselő: Törőcsik Anita
Telefonszám: +36-30-310-4840
Itt is elér bennünket: +36-30-606-7880
Itt is elér bennünket: +36-30-418-6899
E-mail: info [kukac] snapszital [pont] hu
Honlap:www.snapszital.hu
Bankszámlaszám: 11745004-21403831-00000000
Tárhelyszolgáltató adatai.
Név: Akvi-Patent Zrt.
Székhely: 5071 Besenyszög, Kígyós major
Elérhetőség, email cím: torocsika [kukac] akvipatent [pont] hu
Elérhetőség, telefon: 06-30-606-7880

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az ÁSZF hatálya

Tárgyi hatály

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt (Vevő) és bennünket (Eladó) megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön (Vevő) a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön (Vevő) elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön (Vevő) és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Az ÁSZF tárgyi hatálya az Üzemeltető által házhozszállítással kínált termékek és szolgáltatások telefonon, honlapon, e-mailben megrendelt teljesítésére terjed ki.

Személyi hatály

A szerződésben vásárlóként résztvevő személyek köre:

Az üzemeltető honlapját csak 18 év feletti személyek használhatják, terméket és szolgáltatást is csak 18 év feletti személyek rendelhetnek. A honlap csak a felhasználó általi – „18. életévévemet betöltöttem” tartalmú - nyilatkozattétel után tekinthető meg. Amennyiben a megrendelt csomag szeszes italt vagy üzemeltető által nem forgalmazott, vásárló kérésére beszerzett csak 18 éven felülieknek ajánlott terméket tartalmaz és az átvevő legalább 18. évesnek a futár által nem vélelmezhető és 18. életévének betöltését a futár kérésére hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a csomag azon része amit csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak, nem kerülhet átadásra.

Időbeli hatály

Eladónak jogában áll az általános szerződési feltételeket bármikor módosítani, így kérjük, minden vásárlás előtt tájékozódjon az ÁSZF feltételeiről. Az esetleges módosítások a honlapon való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A webshopon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő ÁSZF érvényes.

Az ÁSZF elfogadása

A webshopon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Eladó rögzíti, hogy a webáruház által automatikus visszaigazoló üzenet nem tekinthető sem aláírt, írásbeli szerződésnek, sem pedig a Vevő által az Eladónak tett vételi ajánlat elfogadásának. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül mindkét fél részéről módosítható / lemondható, melyre telefonon (06-30-310-4840), vagy e-mailben info [kukac] snapszital [pont] hu van lehetőség.

Eladó fenntartja a jogot, hogy az árukészlet aktuális állapotától függően, a webáruházhoz beérkező megrendelést − ha az valamilyen oknál fogva nem teljesíthető −, visszautasítsa.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint jövedéki termékek esetén a jövedéki adót. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségét, viszont csomagolási költség semmilyen esetben sem kerül felszámításra.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1.  a fogyasztó neve, lakcíme,
 2.  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3.  a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4.  a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5.  a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6.  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7.  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1.  a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2.  a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3.  ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4.  a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5.  a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6.  a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7.  a testület döntésére irányuló indítványt,
 8.  a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck [kukac] pbkik [pont] hu; mbonyar [kukac] pbkik [pont] hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail: bekeltetes [kukac] bacsbekeltetes [pont] hu; mariann.matyus [kukac] bkmkik [pont] hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth [kukac] bmkik [pont] hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes [kukac] bokik [pont] hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet [kukac] bkik [pont] hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet [kukac] csmkik [pont] hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik [kukac] fmkik [pont] hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet [kukac] gymskik [pont] hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda [kukac] hbkik [pont] hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik [kukac] hkik [pont] hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet [kukac] jnszmkik [pont] hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi [kukac] kemkik [pont] hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik [kukac] nkik [pont] hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto [kukac] pmkik [pont] hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik [kukac] skik [pont] hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto [kukac] szabkam [pont] hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara [kukac] tmkik [pont] hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik [kukac] vmkik [pont] hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto [kukac] veszpremikamara [pont] hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto [kukac] zmkik [pont] hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön (Vevő) panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön (Vevő) és a kereskedő (Eladó), akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform címe: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Magyarországon a kijelölt nemzeti vitarendezési testület az alábbi címen érhető el:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: (1) 488-2033,
E-mail címe: onlinevita [kukac] bkik [pont] hu

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Snapsz Store Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy a hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek (Vevő) a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön (Vevő) által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön (Vevő) felelőssége, hogy az Ön (Vevő) által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön (Vevő) által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön (Vevő) a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön (Vevő) hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre (Vevőre) hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a Vevők figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Amennyiben a Vevő a hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vevő ajánlatát) Eladónak nem áll módjában elfogadni és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, ebben az esetben nem jön létre a szerződés a Felek között. A Vevő által hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa tájékoztatja a Vevőt a helyes árról és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Amennyiben a Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes árat nem fogadja el, a szerződés nem jön létre a Felek között.

A honlap használata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba helyez" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Megrendelés" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a "Rendelés ellenőrzése" gombra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a termékek mellett található mennyiség növelése / csökkentése, termék törlése a kosárból gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Vásárlói adatok megadása

"Rendelés ellenőrzése" gomb lenyomását követően lehetősége van választani, hogy rendelését korábbi regisztrációjával, regisztráció nélkül, vagy új regisztrációval kívánja leadni. Ezt követően az "Adatok megadása" részben adhatja meg a rendeléshez szükséges információkat (Név, telefonszám, szállítási és számlázási cím, e-mail cím). A "Szállítás" mezőben kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. A "Fizetés" mezőben választhatja ki, milyen módon kívánja rendelésének ellenértékét rendezni. A fizetési módokról az ÁSZF "Fizetési módok" alpontjában tájékozódhat.

Szintén itt van lehetősége a "Megjegyzés" rovatban jeleznie minden olyan információt, melyet a rendeléssel kapcsolatban meg szeretne osztani velünk. A "Megrendelem" gomb megnyomásával Ön elfogadja az összesítőben szereplő adatokat és elfogadja, hogy a rendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés esetleges utólagos módosítása a teljesítés pillanatáig lehetséges, erről telefonon (06-30-310-4840) vagy írásos formában, e-mailen (info [kukac] snapszital [pont] hu) keresztül lehetséges.

Visszaigazolás

A rendelésről a Vevő először egy automata visszajelzést kap, ami – nem minősül ajánlata elfogadásának –, kizárólag annak tényét rögzíti, hogy a megrendelés az Eladóhoz megérkezett. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail a Vevő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím stb.), úgy köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – az Eladóval e-mailen (info [kukac] snapszital [pont] hu) vagy telefonon (06-30-310-4840) keresztül haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendelésétől számított 15 percen belül nem kap automata visszaigazoló e-mailt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeink egyikén. Javasoljuk, hogy ellenőrizze SPAM fiókját.

Teljesítés

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. (Az üzlet és a webshop párhuzamos forgalma mellett előfordulhat, hogy a webshopon megvásárolt termék az üzletben már nem érhető el, illetve az üzletben eladott termék a webshopon még megjelenik.) Ha a megrendelt termék(ek) a raktárkészletünkben nem áll(nak) rendelkezésre, akkor haladéktalanul telefonon értesítjük a Vevőt és megadjuk, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni és/vagy megbeszéljük, hogy mivel tudjuk a terméket helyettesíteni.

Amennyiben a Kosárba helyezett termék(ek) kiszállítása teljesíthető, illetve eltérés esetén a Vevővel megtörtént az egyeztetés a Vevő egy megerősítő visszaigazoló emailt kap, amellyel létrejön a Távollévők között kötött szerződés.

Viszonteladói tájékoztatás

Felhívjuk Vásárlóink szíves figyelmét, hogy Eladó jövedéki termékek esetében kizárólag kiskereskedelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az Eladó által kiállított számla az ÁFA visszaigénylésére alkalmas, azonban továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem, így ezen termékek nem értékesíthetőek tovább kiskereskedelmi forgalomban.

Felhasznált források

Webáruházunkban felhasznált képek, leírások egyes estekben gyártói, forgalmazói oldalról származnak, melyek felhasználásához jelen partnereink hozzájárultak. A termékek adatlapján megjelenített képek azonban még így is eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön (Vevő) által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön (Vevő) adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön (Vevő) minősül ajánlattevőnek.

Ön (Vevő) a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt (Vevőt) az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön (Vevő) ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön (Vevő) mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő olyan munkanapon, mikor működik a kiszállítási szolgáltatás e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Árváltozás és akciók

A webáruházban szereplő árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a termék göngyöleg díjat is tartalmaz, az külön feltüntetésre kerül, Azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

Felhívjuk figyelmét, hogy webáruházunkban elérhető akciók készleteink erejéig vagy azok visszavonásáig érvényesek.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Snapsz Store Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A rendelés leadása és termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árnövekedés vagy árcsökkenés a rendelés végösszegét nem érinti.

Fizetési módok

Kiszállításkor történő készpénzes fizetés

A számla/nyugta összegét a Vevő a kiszállítás alkalmával direkt a futárnak fizeti.

Vásárlás után közvetlenül, webes felületen online bankkártyás fizetés (SimplePay)

A vásárlás után az OTP rendszerébe lesz irányítva a felhasználó, ahol SimplePay fiókjával, vagy bármely Mastercard, Maestrocard, Visa, Visa Electron típusú bankkártyájával kifizetheti rendelését.

Banki átutalás

A termékek ellenértékét az Eladó előzetes beleegyezése mellett banki átutalás útján is rendezheti. Amennyiben banki átutalással szeretne fizetni szándékát jelezze az Üzlet felé telefonon vagy email útján. Az utaláshoz szükséges adatok az alábbiak:

Kedvezményezett neve: Snapsz Store Kft.
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11745004-21403831-00000000
Közlemény: [Kérem itt tüntesse fel megrendelése azonosítóját, rendelésszámát]

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek kiszállítását az átutalás megérkezése után kezdjük meg, így a kiszállítási idő az átutalás megérkezésétől számítandó. Amennyiben a fizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése, kérése merülne fel kérem keressen minket bizalommal!

Egyéb készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van megrendelésének ellenértékét személyes átvétel alkalmával Eladó üzletében (5000 Szolnok, Szapáry út 23. – Snapsz ItalStore) készpénzben rendezni.

Átvételi módok, átvételi díjak

Webáruházunkban lehetősége van rendelését különböző átvételi módokkal kérni. A megrendelt terméket Vevő személyesen is átveheti Eladó üzletében, vagy kérhet címre való házhoz szállítást.

Fontos! Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a kiszállítás során a csomag vagy annak tartalma megsérülhet, illetve tartalma hiányosan kerülhet kézbesítésre, továbbá személyes átvétel esetén is előfordulhat, hogy tévedésből nem a rendelésben szereplő termék kerül átadásra. Kérjük a csomag, illetve a kapott termékeket átvételekor kollégánk/futárunk jelenlétében győződjön meg a termékek sértetlenségéről mennyiségi és minőségi megfelelőségéről. Amennyiben esetleg sérülést vagy hiányt tapasztal azt rögtön jelezze és Mi mindent megteszünk a hiba kijavítására. Utólagos reklamáció esetén felelősséget nem tudunk vállalni, amennyiben nem bizonyítható, hogy a hiba már a feladáskor (pl.: gyártási hiba) létezett.

Eladó a rendelés végösszegétől függően kedvezményes ingyenes kiszállítást is biztosít. Az ingyenes kiszállításról a Kiszállítás menu pont alatt tájékozódhat.

Teljesítési határidő

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 40 - 60 perc, azonban dömpingszerű megrendelés esetén (különösen, csütörtökön, pénteken, szombaton a délutáni, esti órákban), vagy egyéb előre nem látható esemény miatt, a teljesítési határidő meghosszabbodhat. Határidőre történő teljesítésnek a rendelés leadásától számított 120 percen belüli teljesítés számít. Amennyiben a rendelés teljesítését, kivételesen csak rendes teljesítési időn túl tudja az üzemeltető teljesíteni, arról minden esetben telefonon értesíti a megrendelőt, akinek ebben az esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendelésétől, ilyenkor a megrendelőt semmilyen költség nem terhel, azonban az üzemeltető sem tartozik kötelezettséggel. Vevő az általános teljesítési határidőtől eltérő kiszállítási időpontot is kérhet. Ilyen irányú igényét Vevő a megrendelés során a Megjegyzés rövatba írhatja, vagy külön emalben vagy telefonon kérheti.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költség előre történő megfizetéséhez köti vagy döntése szerint visszautasíthatja a Megrendelést.

Abban az esetben amikor a csomag vagy bizonyos része azért nem kerül átadásra, mert a vásárló nem töltötte be a 18. életévét vagy azt a futár kérésére hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a visszaszállítás költsége – ami megegyezik az ingyenes házhoz szállítás értékhatárát el nem érő rendelés arra a címre érvényes kiszállítási díjával – a Vevőt terheli. A 18. életévét be nem töltött személy kora miatt át nem adott csomaggal kapcsolatos szabályok alkalmazandóak a megrendelő által szokásos kiszállítási időn belül, hibátlanul teljesített megrendelés át nem vétele esetén a visszaszállításra vonatkozóan.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tartalomjegyzék

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Élelmiszer termékek esetében amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával, illetve a vásárláskor kiállított nyugtával vagy számlával együtt eladó üzletét (5000 Szolnok, Szapáry út 23. – Snapsz ItalStore) fel kell felkeresnie. Az Üzlet az elállási szándék alapján a terméke(ke)t - a felsorolt kivételek figyelembe vételévével - visszaveszi, és a Fogyasztó által kifizetett vételárat és egyéb költségeket visszafizeti. A Fogyasztó ebből a célból felhasználhatja az 1. számú melléklet szerinti elállási nyilatkozat-mintát is.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül közli. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszahozatalának közvetlen költségeit. A terméket az Eladó címére kell visszahozni (5000 Szolnok, Szapáry út 23. – Snapsz ItalStore). Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. Ez a díj megegyezik az 7000,- Ft érték alatti vásárlások esetén felszámított mindenkori kiszállítási díjjal.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Ilyen eset, amikor a Vevő az Eladót az általa nem forgalmazott termék megvásárlására és házhoz szállítás szolgáltatására kéri, ilyenkor a szolgáltatás nyújtása kifejezetten a Vevő beleegyezésével történik.

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az árleszállítást vagy élhet vételár-visszatérítési igénnyel is. Vevő a hibát az Eladó költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Tekintettel arra, hogy webshopunk nem forgalmaz tartós fogyasztási cikknek minősülő terméket, így a jótállás jogi intézménye az általunk forgalmazott termékekre nem vonatkozik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat innen letölthető!